سنجش از دور

سنجش از دور عبارتست از بدست آوردن اطلاعاتی از سطح زمین و سطح دریاها با استفاده از تصاویری که بر فراز آنها بکمک قسمتهایی از طیف الکترومغناطیس که از سطح زمین تابیده یا بازتابیده می‌گردد، اخذ می‌شود. همانطور که در بالا نیز شرح داده شد، سنجش از دور از انرژی الکترومغناطیسی بهره می‌گیرد. قویترین منبع تولیدکنندة انرژی الکترومغناطیسی خورشید است، در تمامی طیف الکترومغناطیس، تابش می‌کند. در کنار منبع طبیعی تولید انرژی الکترومغناطیسی که در سنجش از دور غیر فعال کاربرد دارد، انرژی الکترومغناطیسی می‌تواند بطور مصنوعی نیزتولید شود که آنرا اصطلاحاً سنجش از دور فعال می‌نامند. وقتی انرژی الکترومغناطیسی به زمین می‌رسد، قسمتی از آن بازتابیده و قسمت دیگری جذب می‌شود. انرژی جذب شده ممکن است متعاقباً تابش گردد، که این تابش عمدتاً در طیف فروسرخ رخ می‌دهد. سهم بازتاب شده یا جذب و تابش مجدد شدة انرژی الکترومغناطیسی، برای مواد مختلف متفاوت است. با اندازه‌گیری مقدار انرژی الکترومغناطیسی بازتابی و یا تابش شده و مقایسه آن با منحنی‌های بازتاب طیفی موادی معین، می‌توان اطلاعاتی از سطح خشکی و سطح دریاها بدست آورد.

برخی از کاربردهای سنجش از دور

  • مطالعات زمين شناسي از قبیل نقشه گسله ها و شكستگي ها، نقشه سازندهاي سنگي مختلف، نقشه خاكشناسي و نقشه پتانسيل ذخاير تبخيري سطحي
  • مطالعات كشاورزي و جنگلي از قبیل تشخيص و تمايز گونه هاي گياهي مختلف، محاسبه سطح زير كشت محصولات كشاورزي، مطالعه مناطق آسيب ديده كشاورزي
  • مطالعات منابع آب از قبییل مطالعه آبهاي سطحي منطقه و تهيه نقشه آبراهه ها، بررسي تغيير مسير رودخانه ها بر اثر عوامل طبيعي يا مصنوعي، تخمين ميزان آب سطحي هر منطقه
  • مطالعات دريايي از قبیل مطالعات دوره هاي پيشروي و پسروي كرانه دريا، مطالعات عمومي ويژگيها و خصوصيات توده هاي آبي
  • مطالعات زیست محیطی از قبیل چگونگی مدیریت، کاهش و کنترل آلودگی های زیست محیطی، تحلیل توزیع جغرافیایی و مدلسازی بیماریها با کمک عوامل محیطی و جغرافیایی
  • مطالعه بلاياي طبيعي از قبیل سيل، زلزله، آتشفشان، طوفان و غيره

برخی از پروژه های عملیاتی دانش فضا

  • برآورد دمای سطح زمین (LST) و دمای سطح دریا (SST) با استفاده از تصاویرMODIS سال: ۱۳۸۹
  • تهیه نقشه میزان خطر زمین لغزش در GIS سال: ۱۳۹۰
  • پتانسیل یابی معدن بوکسیت با استفاده از تکنیک های RS و GIS (شمال شرق ایران)، شرکت بین المللی پردازش اطلاعات نقش کلیک، ۱۳۹۱ –۱۳۹۲
  • تعیین سطح زیرکشت و نوع محصولات شبکه آبیاری دشت قزوین با استفاده از تکنیک های RS و GIS – وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران، ۱۳۹۴