پردازش داده Lidar

 • نام دوره
 • پردازش داده Lidar
 • مدت (ساعت)
 • 16
 • شهریه (ریال)
 • 2,500,000

سرفصل دوره آموزشی

 • داده ها و سنجنده های لیدار
 • سیستمهای لیدار و کالیبراسیون
 • پردازش داده های لیدار –  قسمت اول
 • پردازش داده های لیدار –  قسمت دوم
 • ارزیابی دقت و کنترل کیفیت
 • کاربردهای لیدار –  تحلیل توپوگرافی
 • کاربردهای لیدار –  استخراج عوارض
 • کاربردهای لیدار –  جنگلداری
 • کاربردهای لیدار –  تهیه نقشه کریدور و راه