درباره موسسه آموزشی

خدمات آموزشی این مجموعه عبارتند از :

۱- مشاوره و برنامه ریزی آموزشی

۲- برگزاری دوره های مختلف آموزشی

۳- نیازسنجی آموزشی افراد و همچنین مدیران و کارکنان در سازمانها

۴- ایجاد تغییر در دانستن و مهارت افراد و تطبیق آن با نیازهای روز آموزشی

۵- برگزاری همایش و سمینارهای تخصصی در حوزه های مختلف

۶- معرفی اساتید و مدرسین مجرب و توانمند به سازمانها و موسسات مطابق با ضوابط مربوطه

با توجه به نیاز روزافزون افراد، سازمانها و موسسات دولتی و خصوصی به آموزش نرم افزارهای مکانی طبق استانداردها و متدهای جدید، شرکت سیستم اطلاعات مکانی دانش فضا ضمن بهره گیری از تجربه تدریس چندیدن ساله در این حوزه و دارا بودن مجوز های لازم از سازمان های ذیربط و داشتن فضای آموزشی مناسب و امکانات کافی به جهت برگزاری دوره های مختلف GIS، سنجش از دور و برنامه نویسی مکانی برای اشخاص، سازمان ها و ادارات دولتی مطرح بوده است.

برخی از تجارب کاری