برخی از قابلیت های سامانه

  • انجام تحلیل های مورد نیاز در مکان یابی
  • ایجاد لایه مناطق مطلوب با اختصاص وزن مناسب
  • تهیه نقشه خروجی از مناطق دارای مطلوبیت مکانی

سامانه تحلیل مطلوبیت مکانی

سامانه تحلیل مطلوبیت مکانی با هدف شناسایی مناطق مستعد به منظور انجام امور مختلف از قبیل عملیات های نظامی توسعه داده شده است. اختصاص وزن به لایه ها، ترکیب آنها و انجام عملیات های فازی از جمله تحلیل های مورد نیاز در شناسایی مناطق مستعد محسوب می گردند. اینگونه مناطق در قالب لایه های مکانی با وزن مشخص ایجاد می شوند.

گالری تصاویر