شناسایی مخاطراتی که در منطقـه وجـود دارد و بـه عنوان تهدیدی برای منطقه به شمار می رود و شناسایی مناطقی که بیشترین احتمال بروز حوادث و مخاطرات در آنجـا اسـت، بسیار حائز اهمیت می باشد. زیرا در این صورت می توان برای جلوگیری از بروز حوادثی که می تواند خسارتهای بیشماری را در بر گیرد، برنامه ریزی نمود و برنامه های واکنش در شرایط اضطراری را از قبل آماده نمود . تجربه نـشان داده اسـت کـه برنامـه های از قبل پیش بینی شده و پروسه-های آزمایش شده برای مقابله بـا چنـین اتفاقـاتی مـی توانـد بـه طـور قابـل تـوجهی در جلوگیری از تلفات جانی و کاهش خسارت به اموال و صنایع و محیط زیست موثر باشد. بر همـین اسـاس اسـتفاده از سیـستم هایی نظیر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در شناسایی نقاط بحران میتواند بسیار موثر باشد. با توجه به توانایی های GIS در ترکیب کردن داده ها و نیز با توجه به امکان انجام آنالیزهای پیچیده مربوط به داده های مکـانی و غیـر مکانی GIS به عنوان بهترین وسیله در تعیین مناطقی که بیشترین احتمال بروز بحران در آنها وجود دارد شـناخته مـی شـود. جمع آوری و استفاده از اطلاعات مکانی مربوط به وضعیت کنونی حادثه در کمترین زمان ممکن از جملـه نیازهـای اساسـی در مدیریت بهینه حوادث می باشد. داده های مکانی SDI و GIS تحت وب، چارچوب مناسبی برای مدیریت اطلاعات مکانی در شرایط بحرانی بوده و با استفاده از این چارچوب مدیریت بحران را می توان بطور قابل ملاحظـه ای ارتقا داده و تسهیل نمود.

در چند سال گذشته سيستم‌های GIS به عنوان يک ابزار قدرتمند ارزيابی ريسک بلايای طبيعی همچون زلزله، تندباد، گردباد و سيل به کار گرفته شده‌اند. ورود، طبقه بندی، تحليل و ارائه گرافيکی داده های خطر و خطرپذيری مي‌تواند بوسيله يک سيستم Web-GIS انجام شود که با توجه به قابليت‌های استفاده از شبکه در اين سيستم، دسترسی به نتايج ريسک، براي طيف گسترده ای از کاربران آسان مي‌گردد. نتايج به دست آمده از اين تحليلها مي‌تواند مورد استفاده شرکتهای بيمه قرار گيرد و يا اينکه از آنها برای برنامه‌ريزی توسعه سرزمين و يا آمادگی در برابر بحران استفاده‌ کرد.

در فاز مقابله با بحران،Dynamic GIS ميتواند کمکهای بسيار زيادی را بنمايد. مثلا ميتوان محل تيمهای نجات را به راحتی تشخيص داد و برای آنها برنامه‌ريزی نمود. در فاز بهبود و بازسازی، GIS می تواند نقش بسيار مهمی داشته باشد. يکي از مهمترين کارها در اين مرحله ارزيابی خسارت است. اين سيستم به همراه GPS میتواند محل تاسيسات آسيب ديده را مشخص کند. نوع و ميزان آسيب به اين ترتيب قابل تشخيص هستند، الويت‌های کار نيز مشخص می‌شوند. GIS ميتواند تعداد پناهگاه های مورد نياز را نيز تخمين بزند. برنامه های بلندمدت می تواند به وسيله GIS برنامه ريزی و اجرا شوند. از GIS میتوان برای سرمايه گذاری نيز استفاده کرد. اين سيستم قابليت نشان‌دادن و پيگيری پيشرفت برنامه‌ها را نيز دارد.

برخی از قابلیت های سامانه

  • محاسبه سطح تراز آب در هر مکان
  • محاسبه ارتفاع آب بصورت آنی
  • تعیین سرعت آب و مسافت طی شده
  • محاسبه پهنه سیل در گذر زمان پس از شکست
  • شبیه سازی شکست در دو حالت پایین دست سد بصورت خشک و تر

سامانه شبیه ساز شکست سد

صدمات مالی و جانی زیاد ناشی از شکست سد می‌تواند معضلات بی‌شماری را برای جوامع انسانی و اکوسیستم‌ها ایجاد نماید. امروزه ارزيابي سطوح ايمني سدهاي موجود در دنيا بر اساس تحليل ريسك و عدم قطعيت با روش‌هاي رياضي و آمار به صورت فزاينده‌اي در حال انجام است. آزاد شدن حجم عظیمی از آب پشت سد و ایجاد امواج سهمگین در پایین‌دست سد مسلئه اصلی در پدیده شکست سد محسوب می شود. با استفاده از سامانه شبیه ساز شکست سد می توان ارتفاع و سرعت آب پس از شکست سد را در سناریوهای مختلف شبیه سازی نمود. تعیین پهنه سیلاب در زمان ها و حالات مختلف میتواند کمک بسزایی در مدیریت بحران ناشی از روان سیلاب پس از شکست سد باشد.

گالری تصاویر